Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.wakacjusze.pl i profilu na portalu Facebook.com https://www.facebook.com/wakacjusze

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.wakacjusze.pl i ofert publikowanych na profilu na portalu Facebook.com https://www.facebook.com/wakacjusze Serwisu internetowy https://www.wakacjusze.pl i profil na portalu Facebook.com https://www.facebook.com/wakacjusze są prowadzone przez firmę FHU BART wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Świecka 7/9, 60-454 Poznań, NIP 7811852775, REGON 301516038, zwany dalej Wydawcą.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Użytkownik – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z Usług Serwisu;
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Wydawcą (przedsiębiorcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
4. Serwis Internetowy (dalej także jako „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.wakacjusze.pl oraz za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Usług;
5. Profil na portalu Facebook.com – prosil prowadzony przez wydawcę na portalu https://www.facebook.com/ pod adresem strony www https://www.facebook.com/wakacjusze Korzystając z profilu na Facebook.com Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług przez portal Facebook.com i oświadcza, że zna jego regulamin, politykę prywatności i inne dokumenty.
6. Strona – Wydawca lub Użytkownik;
7. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Wydawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;
8. Wydawca – firma FHU BART wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Świecka 7/9, 60-454 Poznań, NIP 7811852775, REGON 301516038. Wydawca nie jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.).
9. Podmioty zewnętrzne – firmy, spółki zewnętrzne (z siedzibą w Polsce i za granicą), które reklamują się w Serwisie Internetowym https://www.wakacjusze.pl oraz na profilu na portalu Facebook.com https://www.facebook.com/wakacjusze za zgodą Wydawcy, za pomocą udostępnionych przez podmioty zewnętrzne widgetów oraz linków przekierowujących do ofert / materiałów / usług / wyszukiwarek / innych usług udostępnionych / oferowanych przez podmiot zewnętrzny. Podmioty zewnętrzne mogą współpracować z innymi podmiotami, firmami, innymi jednostkami, na co wydawca nie ma żadnego wpływu, a także stosować linki przekierowujące i widgety innych firm, podmiotów, innych jednostek itp.

§ 3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści.
2. Wydawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi, w ramach których istnieje możliwość:
a) przeglądania treści Serwisu,
b) wyszukiwania wakacji, podróży, rejsów, lotów, noclegów, parkingów lotniskowych, wynajmu samochodów, zakupu ubezpieczeń i innych usług oferowanych przez Podmioty Zewnętrzne, za pomocą udostępnionych przez Podmioty Zewnętrzne, widgetów i linków przekierowujących. Użytkownik może przekierować się na stronę Internetową Podmiotu Zewnętrznego, na której można skorzystać z usług oferowanych przez Podmioty Zewnętrzne i współpracujących z nimi innych firm, podmiotów i innych jednostek, zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez Podmioty Zewnętrzne i współpracujących z nim firm, podmiotów i innych jednostek, itp., dokonać rezerwacji i zakupu usług / świadczeń oferowanych przez Podmioty Zewnętrzne i współpracujących z nim innych firm, podmiotów i innych jednostek.
3. Do korzystania z Serwisu
wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem
do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową, która zapewnia
obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. W przypadku
korzystania ze Serwisu wymagane jest posiadanie telefonu lub tableta
z system Android lub iOS oraz z dostępem do Internetu.
4. Dla
zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby
urządzenie z którego korzysta Użytkownik w szczególności
posiadało:
a) system antywirusowy z najnowszą wersją
definicji wirusów i uaktualnień,
b) skuteczną zaporę
bezpieczeństwa (firewall),
c) zainstalowane wszystkie dostępne
aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej,
które dotyczą bezpieczeństwa,
d) aktywowaną funkcję
akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce
internetowej,
e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w
formacie PDF.

§ 4 Treść Serwisu i jej
przeglądanie

1. Wydawca zajmuje się prowadzeniem
Serwisu profilu na portalu Facebook.com, w którym umieszczane są
różnego rodzaju informacje lub oferty innych podmiotów (dalej
także, jako „Oferty”), a głównym celem Serwisu i na profilu na
portalu Facebook.com jest edukacja Użytkowników, jako podróżnych
lub pasażerów linii lotniczych, a także udostępnienie miejsca w
Serwisie i na profilu na portalu Facebook.com na przedstawianie
różnego rodzaju informacji i ofert, które są dostarczane Wydawcę
oraz Podmioty Zewnętrzne, w przez podmioty organizujące programy
afiliacyjne, których uczestnikiem jest Wydawca.
2. Umieszczone
w Serwisie i na profilu na portalu Facebook.com oferty lub informacje
mają jedynie charakter informacyjny oraz nigdy nie stanowią oferty
Wydawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wydawca udostępnia jedynie
przestrzeń do umieszczania ofert lub informacji, a ich prawdziwość
i aktualność nie jest weryfikowana przez Wydawcę, w szczególności
z uwagi na charakter ofert lub informacji, które z założenia są
ograniczone w czasie. Oferty mogą zawierać zdjęcia, grafiki, w tym
także w postaci zrzutów ekranu, a także zawierać linki
przekierowujące programów afiliacyjnych do podmiotów
współpracujących – do portali Partnerów Zewnętrznych. Portal
Partnera Zewnętrznego może przekierować użytkownika na portale
innych, własnych partnerów, na co Wydawca nie ma wpływu i za co
nie odpowiada. Portal Zewnętrzny może też współpracować z
innymi firmami, podmiotami, jednostkami zewnętrznymi i przekazywać
do nich dane Użytkownika, na co również Wydawca nie ma żadnego
wpływu.
3. Wydawca nigdy nie jest stroną umów w przedmiocie
ofert przedstawionych w Serwisie i na profilu na portalu
Facebook.com. Stroną mogą być Podmioty Zewnętrzne, jeśli stanowi
o tym regulamin/warunki/zasady/inne, stosowne dokument usług/ofert
świadczonych przez dany Podmiot Zewnętrzny, na co Wydawca nie ma
wpływu i za co Wydawca nie odpowiada w jakimkolwiek zakresie.
4.
Ze względu na ogromną dynamikę zmian cen na rynku rezerwacji
lotów, biletów, wakacji, wypoczynków, wycieczek, noclegów,
wynajmu samochodów, atrakcji, taksówek lotniskowych, ubezpieczeń i
innych usług, a także w oparciu o całokształt zasad w
Regulaminie, Wydawca nie jest w stanie zagwarantować, że podane w
Ofertach ceny będą aktualne w momencie dokonywania rezerwacji przez
Użytkownika. Sugerujemy dokładne sprawdzenie i zapoznanie się ze
wszystkimi warunkami przedstawianej Oferty przed jej zakupem, a także
warunków świadczenia usług/regulaminem/warunkami/zasadami/innymi,
stosownymi dokumentami usług/ofert świadczonych przez dany Podmiot
Zewnętrzny – stronę umowy – oraz z jego polityką prywatności.
Dotyczy to wszystkich podmiotów, z którymi umowa ma zostać
zawarta. Samo zawarcie umowy, dokonanie rezerwacji, czy zakupu
oferty/usługi u Partnera Zewnętrznego powinno być zawsze
przemyślane świadome, odpowiedzialne i świadome ewentualnych
obowiązków, konsekwencji, opłat itp.
5. Wydawca nie jest
organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.).

§ 5 Wyszukiwanie
w Serwisie

1. W Serwisie udostępniony jest:
a) widget
(dalej zwany „widgetem”) za pośrednictwem którego można
wyszukać wakacje, podróże, rejsy, loty, noclegi, parkingi
lotniskowe, wynajem samochodów, sprawdzić propozycje ubezpieczeń i
innych usług oraz Użytkownik może przekierować się na stronę
Internetową Podmiotu Zewnętrznego, na której można skorzystać z
usług oferowanych przez Podmioty Zewnętrzne i współpracujących z
nimi innych firm, podmiotów i innych jednostek, zapoznać się z
regulaminem świadczenia usług przez Podmioty Zewnętrzne i
współpracujących z nim firm, podmiotów i innych jednostek, itp.,
dokonać rezerwacji i zakupu usług / świadczeń oferowanych przez
Podmioty Zewnętrzne i współpracujących z nim innych firm,
podmiotów i innych jednostek.
b) link przekierowujący do
portalu Podmiotu Zewnętrznego, u którego można
wyszukać/zerezerwować/zakupić/porównać (w zależności od
postanowień regulaminu/warunków/zasad usług świadczonych przez
Podmiot Zewnętrzny) wakacje, podróże, rejsy, loty, noclegi,
parkingi lotniskowe, wynajem samochodów, dokonać zakupu ubezpieczeń
i innych usług. Użytkownik może przekierować się na stronę
Internetową Podmiotu Zewnętrznego, na której można skorzystać z
usług oferowanych przez Podmioty Zewnętrzne i współpracujących z
nimi innych firm, podmiotów i innych jednostek, zapoznać się z
regulaminem świadczenia usług przez Podmioty Zewnętrzne i
współpracujących z nim firm, podmiotów i innych jednostek, itp.,
dokonać rezerwacji i zakupu usług / świadczeń oferowanych przez
Podmioty Zewnętrzne i współpracujących z nim innych firm,
podmiotów i innych jednostek.
2. Na Profilu na portalu
Facebook.com udostępniony jest: link przekierowujący do portalu
Podmiotu Zewnętznego, u którego można
wyszukać/zerezerwować/zakupić/porównać (w zależności od
postanowień regulaminu/warunków/zasad usług świadczonych przez
Podmiot Zewnętrzny) wakacje, podróże, rejsy, loty, noclegi,
parkingi lotniskowe, wynajem samochodów, dokonać zakupu ubezpieczeń
i innych usług. Użytkownik może przekierować się na stronę
Internetową Podmiotu Zewnętrznego, na której można skorzystać z
usług oferowanych przez Podmioty Zewnętrzne i współpracujących z
nimi innych firm, podmiotów i innych jednostek, zapoznać się z
regulaminem świadczenia usług przez Podmioty Zewnętrzne i
współpracujących z nim firm, podmiotów i innych jednostek, itp.,
dokonać rezerwacji i zakupu usług / świadczeń oferowanych przez
Podmioty Zewnętrzne i współpracujących z nim innych firm,
podmiotów i innych jednostek.
3. Wydawca jedynie udostępnia
przestrzeń reklamową Podmiotom Zewnętrznym, które to są stroną
zawieranych umów z użytkownikiem. Wydawca jest jedynie partnerem
afiliacyjnym Podmiotów Zewnętrznych. Wydawca nigdy nie jest stroną
umów zawieranych za pośrednictwem widgeta czy linku
przekierowującego. Wydawca nigdy nie odpowiada też w jakikolwiek
sposób za udostępnione i świadczone przez Partnera Zewnętrznego
usługi, obowiązki, treści, ogłoszenia, oferty, grafiki, ceny,
koszty, promocje, rabaty, opłaty, przewalutowania, prowizje,
warunki, regulaminy, zasady, postanowienia, zakres i jakość
ofert/świadczonych usług/treści/grafik, roszczenia, reklamacje,
spory, kwestie prawne, regulaminy, administrowanie i przetwarzanie
danych (w tym osobowych), finalne koszty usługi/oferty, opłaty
dodatkowe, kary, kaucje, zwroty, odwołanie / opóźnienie /
skrócenie / wydłużenie / rezygnację / anulację świadczonych
usług z dowolnej przyczyny przez dowolną ze stron, opóźnienia,
niezgodność oferty / usługi / treśći / grafiki ze stanem
faktycznym i prawnym, politykę bagażową / świadczenia usług i
ofert, odmowę świadczenia oferty/usługi, jakość świadczonych
usług/ofert, usługi dodatkowe, program oferty/usługi i za jego
realizację jak i za jego brak, niezgodność w realizacji
świadczonej oferty/usługi, warunki
atmosferyczne/klimatyczne/polityczne/kulturowe/inne w miejscu pobytu,
konsekwencje prawne, finansowe, a także Wydawca nie odpowiada za
wszelkie inne kwestie (wymienione i nie wymienione powyżej) w
zakresie oferowanych usług oraz treści przez podmioty zewnętrzne,
które reklamują się w serwisie i z których Użytkownik korzysta /
rezerwuje / porównuje / kupuje / zawiera umowę. Wszelkie reklamacje
i roszczenia związane z w/w użytkownik może zgłaszać do Podmiotu
Zewnętrznego. Po przekierowaniu na portal Partnera Zewnętrznego
można dokonać rezerwacji/zakupu/zamówienia usługi oferowanej
przez Partnera Zewnętrznego lub za jego pośrednictwem, zgodnie z
postanowieniami regulaminem / warunkami / zasadami usług / innymi,
stosownymi dokumentami, dotyczących usług/ofert świadczonych przez
Partnera Zewnętrznego. Użytkownik
korzystając/kupując/rezerwując/porównując ofertę/usługę
świadczoną przez Partnera Zewnętrznego oświadcza, że zapoznał
się i w pełni akceptuje postanowienia regulaminu / warunków /
zasad / innych, stosownych dokumentów, dotyczących usług/ofert
świadczonych przez Partnera Zewnętrznego.
4. Z odpowiedniej
zakładki widgeta wynika, kto jest stroną umowy zawieranej za
pośrednictwem widgeta, dlatego też sugerujemy, aby Użytkownik
każdorazowo przed skorzystaniem z widgeta zapoznał się
regulaminem/warunkami/zasadami/innymi, stosowynmi dokumentami
usług/ofert świadczonych przez dany Podmiot Zewnętrzny – stronę
umowy – oraz z jego polityką prywatności.
5. Link
przekierowujący do portalu Podmiotu Zewnętznego może być skrócony
przez Wydawcę (np. za pomocą portalu https://tiny.pl). Wówczas z
linku przekierowującego nie wynika wprost, kto jest stroną umowy
zawieranej za pośrednictwem linku przekierowującego, dlatego też
sugerujemy, aby Użytkownik każdorazowo po przejściu na portal
Podmiotu Zewnętrznego, ale przed skorzystaniem z jego usług,
zapoznał się regulaminem/warunkami/zasadami/innymi, stosownymi
dokumentami usług/ofert świadczonych przez dany Podmiot Zewnętrzny
– stronę umowy – oraz z jego polityką prywatności.
6.
Wszystkie publikowane informacje/treści/informacje polecające/linki
przekierowujące w Serwisie Internetowym i na profilu na portalu
Facebook.com do konkretnych treści na portalu Partnera Zewnęteznego,
są aktualne tylko na moment wyszukania ich przez Wydawcę (np.
informacja o lotach, wakacjach, noclegach itp). W każdej chwili dane
treści mogą stać się nieaktualne, także w momencie publikacji,
na co wydawca nie ma żadnego wpływu i nie ponosi za to
jakiejkolwiek odpowiedzialności, a użytkownikowi nie przysłują z
tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, reklamacje itp. Za aktualność
widgetów/wyszukiwarek/portali partnerów zewnętrznych i ich treści
/ grafiki / ceny / promocje / reklamy / usługi / oferty i inne
odpowiada tylko i wyłącznie Podmiot Zewnętrzny, którego dany
widget/wyszukiwarka/portal dotyczy.
7. Wszystkie publikowane
treści w Serwis Internetowy i na profilu na portalu Facebook.com nie
stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wyszukiwanie transferów, taxi i innych usług za pośrednictwem widgeta GetTransfer.com / linku przekierowującego do GetTransfer.com:

W przypadku chęci wyszukania transferów, taxi i innych usług za pośrednictwem widgeta GetTransfer.com / linku przekierowującego do GetTransfer.com, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową partnera, tj. do serwisu https://gettransfer.com/pl

Usługi GetTransfer.com są świadczone przez GETTRANSFER LTD, spółkę zarejestrowaną na Cyprze. Korzystając z widgeta GetTransfer.com / / linku przekierowującego do GetTransfer.com użytkownik akceptuje w pełni Zasady użytkowania GetTransfer.com dostępne pod linkiem https://gettransfer.com/pl/privacy_policy

Numer rejestracyjny spółki GETTRANSFER LTD to: TIN 10359294I

Adres zarejestrowanej siedziby firmy GETTRANSFER LTD: Patron st., 10, 6051, Larnaca, Cyprus

Wyszukiwanie wakacji, podróży, rejsów, noclegów, parkingów, ubezpieczeń i innych usług za pośrednictwem widgeta Wakacje.pl / linku przekierowującego do Wakacje.pl

W przypadku chęci wyszukania wakacji, podróży, rejsów, noclegów, parkingów, ubezpieczeń i innych usług za pośrednictwem widgeta Wakacje.pl / linku przekierowującego do Wakacje.pl, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową partnera, tj. do serwisu https://www.wakacje.pl/

Usługi Wakacje.pl są świadczone przez Wakacje.pl S.A., spółkę zarejestrowaną w Polsce. Korzystając z widgeta Wakacje.pl / linku przekierowującego do Wakacje.pl użytkownik akceptuje w pełni regulamin Wakacje.pl dostępny pod linkiem https://www.wakacje.pl/regulamin.html


Treści pochodzą z serwisu wakacje.pl. Stanowią własność prawnie chronioną należącą do Wakacje.pl S.A. i/lub jej partnerów.

Numer NIP spółki Wakacje.pl S.A. to: 957-07-78-385,
Adres zarejestrowanej siedziby firmy Wakacje.pl S.A., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk


Wyszukiwanie parkingów lotniksowych i innych usług za pośrednictwem widgeta Parklot.pl / linku przekierowującego do Parklot.pl

W przypadku chęci wyszukania parkingów lotniksowych i innych usług za pośrednictwem widgeta Parklot.pl / linku przekierowującego do Parklot.pl, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową partnera, tj. do serwisu https://www.parklot.pl

Usługi Parklot.pl są świadczone przez PARKLOT Spółka z o.o., spółkę zarejestrowaną w Polsce. Korzystając z widgeta Parklot.pl / / linku przekierowującego do Parklot.pl użytkownik akceptuje w pełni regulamin Parklot.pl dostępny pod linkiem https://www.parklot.pl/pl/regulamin/

Numer NIP spółki PARKLOT Spółka z o.o. to: 5213746482,
Adres zarejestrowanej siedziby firmy PARKLOT Spółka z o.o.: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa


Wyszukiwanie lotów, noclegów, wynajmu samochodów, atrakcji, taksówek lotniskowych i innych usług za pośrednictwem widgeta Booking.com / linku przekierowującego do Booking.com

W przypadku chęci wyszukania lotów, noclegów, wynajmu samochodów, atrakcji, taksówek lotniskowych i innych usług za pośrednictwem widgeta Booking.com / linku przekierowującego do Booking.com, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową partnera, tj. do serwisu https://www.booking.com/

Usługi Booking.com są świadczone przez Booking.com B.V., spółkę zarejestrowaną w Holandii. Korzystając z widgeta Booking.com / / linku przekierowującego do Booking.com użytkownik akceptuje w pełni Warunki świadczenia usług dla klientów Booking.com dostępne pod linkiem:
https://www.booking.com/content/terms.pl.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaLYBiAEBmAEeuAEGyAEP2AEB6AEB-AELiAIBqAIDuAKAsYyTBsACAdICJGEwOGU0ZmY0LWQwZmMtNDI2Zi1iMzAyLWI5Njk3NWE5MWQyNtgCBuACAQ;sid=e81bad54cc20ed0877079d312c594c54

Rejestry, w których widnieje firma Booking.com B.V.: Kamer van Koophandel Amsterdam (Rejestr Handlowy Izby Handlowo-Przemysłowej w Amsterdamie)
Numer rejestru: 31047344
Numer podatnika VAT: NL805734958B01
Numer rejestru holenderskiego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych: 1288246
Adres zarejestrowanej siedziby firmy Booking.com B.V.: Herengracht 597, 1017 CE Holandia Adres pocztowy: Postbus 1639, 1000 BP Holandia

Wyszukiwanie lotów, noclegów, wynajmu samochodów i innych usług za pośrednictwem widgeta hotelscombined.pl / linku przekierowującego do hotelscombined.pl/:

W przypadku chęci wyszukania lotów, noclegów, wynajmu samochodów i innych usług za pośrednictwem widgeta hotelscombined.pl / linku przekierowującego do hotelscombined.pl, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową partnera, tj. do serwisu https://www.hotelscombined.pl/

Usługi hotelscombined.pl są świadczone przez Hotels Combined Pty Ltd ACN 122 130 554 z siedzibą w Australii. Korzystając z widgeta hotelscombined.pl / / linku przekierowującego do hotelscombined.pl użytkownik akceptuje w pełni Warunki Korzystania z serwisu hotelscombined.pl dostępne pod linkiem https://www.hotelscombined.pl/terms-of-use oraz politykę prywatności dostępną pod linkiem https://www.hotelscombined.pl/privacy

HotelsCombined jest częścią grupy korporacyjnej Booking Holdings Inc https://www.bookingholdings.com/

Wyszukiwanie ubezpieczeń i innych usług za pośrednictwem widgeta Rankomat.pl / linku przekierowującego do Rankomat.pl

W przypadku chęci wyszukania ubezpieczenia lub innych usług za pośrednictwem widgeta Rankomat.pl / linku przekierowującego do Rankomat.pl, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową partnera, tj. do serwisu https://rankomat.pl/

Usługi Rankomat.pl są świadczone przez Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.), spółkę zarejestrowaną w Polsce. Korzystając widgeta Rankomat.pl / linku przekierowującego do Rankomat.pl użytkownik akceptuje w pełni Zasady użytkowania Rankomat.pl dostępne pod linkiem https://rankomat.pl/regulamin-serwisu

Numer NIP spółki Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) to: 527-27-51-881
Adres zarejestrowanej siedziby firmy Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.) to: ul. Wolska 88, 01-141 WarszawaWyszukiwanie wypożyczalni samochodowych/wynajmu samochodu i innych usług za pośrednictwem widgeta Discover Cars / linku przekierowującego do DiscoverCars.com:

W przypadku chęci wyszukania wypożyczalni samochodowych/wynajmu samochodu i innych usług za pośrednictwem widgeta Discover Cars / linku przekierowującego do DiscoverCars.com:, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową partnera, tj. do serwisu https://www.discovercars.com/

Usługi Discover Cars są świadczone przez Discover Car Hire Ltd. oraz SIA Discover Car Hire. Korzystając z tego widgeta/linku przekierowującego użytkownik akceptuje w pełni Regulamin dostępny pod linkiem https://www.discovercars.com/pl/rental-conditions oraz z Polityką Prywatności dostępną pod linkiem https://www.discovercars.com/pl/privacy

SIA Discover Car Hire, numer rejestracyjny na Łotwie: 40103690968, adres siedziby prawnym: K.Ulmana gatve 2, Riga, LV-1004, Łotwa


Wyszukiwanie kont bankowych i innych usług za pośrednictwem widgeta Systemu Partnerskiego Bankier.pl / linku przekierowującego do Systemu Partnerskiego Bankier.pl

W przypadku chęci wyszukania kont bankowych lub innych usług za pośrednictwem widgeta Systemu Partnerskiego Bankier.pl / linku przekierowującego do
Systemu Partnerskiego Bankier.pl, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową partnera, tj. do serwisu https://www.systempartnerski.pl/ lub bezpośrednio do Partnera zewnętrznego współpracującego z System Partnerski Bankier.pl, na co wydawca nie ma wpływu i za co nie odpowiada.

Usługi Systemu Partnerskiego Bankier.pl są świadczone przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o., spółkę zarejestrowaną w Polsce. Korzystając z tego widgeta / linku przekierowującego użytkownik akceptuje w pełni Regulamin Systemu Partnerskiego dostępny pod linkiem https://www.systempartnerski.pl/regulamin

System Partnerski Bankier.pl prowadzony jest przez:  Bonnier Business Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, NIP 113-01-55-210.


Wyszukiwanie atrakcji/wycieczek i innych usług za pośrednictwem widgeta GetYourGuide / linku przekierowującego do GetYourGuide:

W przypadku chęci wyszukania atrakcji/wycieczek i innych usług za pośrednictwem widgeta GetYourGuide / linku przekierowującego do GetYourGuide, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową partnera, tj. do serwisu https://www.getyourguide.pl/

Usługi GetYourGuide są świadczone przez GetYourGuide Deutschland GmbH z siedzibą w Niemczech. Korzystając z tego widgeta/linku przekierowującego użytkownik akceptuje w pełni Warunki ogólne dostępne pod linkiem https://www.getyourguide.pl/terms_of_business oraz z Polityką Prywatności dostępną pod linkiem https://www.getyourguide.pl/privacy_policy

GetYourGuide Deutschland GmbH
Sonnenburger Strasse 73
10437 Berlin, Niemcy

Dane rejestracyjne spółki:
Amtsgericht Charlottenburg, HRB 132059 B
NIP: DE276456081


Wydawca nie odpowiada za aktualność powyższych danych Partnerów Zewnętrznych, linków do ich portali/regulaminów/zasad użytkowania/warunków świadczenia usług/innych stosownych dokumentów oraz za ich treść i postanowienia.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
3. Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i i innych treści publikowanych w Serwisie jest zabronione.
4. Zmiana Regulaminu może się odbyć na zasadach określonych w art. 3841 kodeksu cywilnego.


GetYourGuide

GetYourGuide Deutschland GmbH

Wa